Gratis verzending binnen Nederland bij bestellingen vanaf €75,-

Algemene voorwaarden

Mini Paradise is een label van VOF Het Paradijs

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1   Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Het Paradijs tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2   Het overeenkomen van een opdracht op maat, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2 Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. de ontwerpers, genoemd Het Paradijs die producten verkoopt;

b. koper, de wederpartij van Het Paradijs;

c. consument, de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

d. consumentenkoop, de koop tussen Het Paradijs en consument;

e. koop op afstand, de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post;

3 Identiteit van Het Paradijs

VOF Het Paradijs

Klarendalseweg 172

6822 GH Arnhem

mailhetparadijs@gmail.com

KvK nummer: 09205313

BTW nummer: NL 821170351 B01

4 Aanbiedingen en overeenkomsten

4.1 De aanbieding of prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het een consumentenkoop betreft, en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

4.2 Tenzij Het Paradijs uitdrukkelijk een andere wijze van totstandkoming kenbaar heeft gemaakt, komen overeenkomsten tussen Het Paradijs en de koper tot stand door schriftelijke bevestiging door Het Paradijs, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. Het Paradijs behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

4.3 Het Paradijs is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Paradijs worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de ontwerper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

5 Prijswijziging

5.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Het Paradijs gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

5.2 Het Paradijs zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

6 Levering

6.1 Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Het Paradijs dus schriftelijk in gebreke te stellen.

6.2 Indien Het Paradijs gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Het Paradijs zijn ontvangen.

6.3 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van Het Paradijs hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

6.4 Indien de koper een levering weigert, kan Het Paradijs de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Het Paradijs in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

6.5 Al onze pakketten worden geleverd door PostNL, verzendkosten voor artikelen naar binnen- en buitenland zijn voor rekening van de koper.

6.6 Op leveringen van pakketten buiten de Europese Unie kunnen door douane van het land van bestemming inklaringskosten worden gerekend. Het Paradijs kan hierop geen invloed uitoefenen en de kosten hiervan zijn voor rekening van de koper.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Het Paradijs totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Het Paradijs heeft voldaan.

7.2 Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt:

a. dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van Het Paradijs slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;

b. dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met Het Paradijs gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij Het Paradijs bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, Het Paradijs gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

8 Ontbinding en retournering

8.1 Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van Het Paradijs worden gewijzigd of geannuleerd. Indien Het Paradijs al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Het Paradijs deze aan de koper in rekening brengen.

8.2 In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te ontbinden. Indien de koopprijs al is betaald, zal deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd.

8.3 Art 8.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:

a. zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Het Paradijs geen invloed heeft; zaken die zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper (zoals de producten voorzien van eigen naam); duidelijk persoonlijk van aard zijn; door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; snel kunnen bederven of verouderen; diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.

8.4 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Het Paradijs, waarbij Het Paradijs het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9 Betaling

9.1 Het Paradijs is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

9.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

9.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Het Paradijs nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumenten- dan wel zakelijke transacties, afhankelijk van de aard van de koper. Alle door Het Paradijs gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

9.4 Betalingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via bankoverschrijving, IDeal, Omnikassa of PayPal.

10 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

10.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht in artikel 14 en in artikel 6, is Het Paradijs bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten
(gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. indien de koper in verzuim is of Het Paradijs goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Het Paradijs kan worden gevergd.

10.2 In de gevallen genoemd onder 10.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Het Paradijs niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

10.3 Bij het verzuimen van betaling van bestellingen heeft Het Paradijs na 21 dagen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

11 Garanties en reclames

11.1 De door Het Paradijs te leveren producten zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

11.2 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan Het Paradijs gemeld te worden.

11.3 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Het Paradijs de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

11.4 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

12 Rechten van intellectuele eigendom

12.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Het Paradijs aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Het Paradijs, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Indien en voorzover Het Paradijs producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Het Paradijs voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Het Paradijs in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

13 Aansprakelijkheid voor schade

13.1 Het Paradijs is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

b. doordat Het Paradijs is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;

d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of

e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

13.2 Alleen directe en aan Het Paradijs toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

13.3 Voor zover Het Paradijs aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Het Paradijs uitkeert.

13.4 De koper vrijwaart Het Paradijs voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

13.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 13.1 t/m 13.4 gelden niet indien:

a. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Het Paradijs;

b. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

14 Overmacht

14.1 Ingeval Het Paradijs ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmacht toestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Het Paradijs geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Het Paradijs niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

15 Nederlands recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar Het Paradijs is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Het Paradijs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd

15.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16 Overige bepalingen

16.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

16.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Het Paradijs gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

17 Privacy

17.1 Het Paradijs geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant.

Het Paradijs te Arnhem, kvk: 09205313